Головне меню

Бахмутський Вісник 2016

ОСББ

Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Бахмут

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи Бахмутского городского совета»


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 43 гостя.

Рекомендуємо

Офіційний сайт відділу освіти Артемівської міської ради Донецької області

Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Артемівська

Переглядів: 14600

1. Загальні положення.

Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Артемівська (далі – Положення) регламентує порядок передачі в оренду цілісних майнових комплексів, нежитлових приміщень, іншого нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна, що є об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Артемівська.

Це Положення регулює суспільні відносини по оренді майна (крім землі) комунальної власності територіальної громади м. Артемівська (надалі – комунальне майно).

Положення розроблено у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, ”Про оренду державного та комунального майна”,  інших актів чинного законодавства України з питань оренди майна з метою удосконалення процесу передачі в оренду комунального майна та забезпечення  надходження коштів від оренди.

2. Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин.

 1.  Об’єктами оренди комунального майна є:
  • цілісні майнові комплекси (надалі ЦМК) комунальних підприємств та їх структурних підрозділів;
  • нерухоме майно (нежитлові приміщення, будівлі, споруди);
  • окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі комунального підприємства, організації, установи.

   Не може бути об’єктом оренди майно, передача якого заборонена законодавством України.

 2. Орендодавцем комунального майна є Артемівська міська рада. Від імені міської ради повноваження Орендодавця здійснює Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (далі - Управління).
 3. Орендарями комунального майна можуть бути товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

  Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись, як фізична особа-підприємець.

 4. Комунальні підприємства, установи та організації, в повному господарському віданні або в оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно, що не використовується ними, зобов’язані щоквартально до 3 числа місяця наступного за останнім місяцем кварталу  надавати до відділу з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (далі-Відділ) інформацію для внесення такого майна до переліку об’єктів, які можуть бути надані в оренду.
 5. Інформація про перелік об’єктів, які можуть бути надані в оренду, є відкритою та надається Відділом на письмовий запит будь-якої заінтересованої особи безоплатно.
 6. Відділ забезпечує щоквартальне оприлюднення переліку вільних  площ  об’єктів комунального майна, які можуть бути надані в оренду, через засоби масової інформації (офіційному сайті Артемівської міської ради), а також шляхом розміщення на інформаційних стендах Відділу та в Єдиному дозвільному центрі.

3.      Порядок набуття комунального майна в оренду.

 1. Юридичні та фізичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють до Управління або до Єдиного дозвільного центру заяву встановленої форми та документи згідно  додатку № 1 до цього Положення.
 2. Право підпису заяви мають:
  • від юридичної особи – заявник або уповноважена ним особа, чий підпис засвідчується печаткою юридичної особи;
  • від фізичної особи – заявник або за його дорученням уповноважена ним особа, чий підпис засвідчується нотаріально.
 3. Розгляд заяв про оренду ЦМК, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Артемівська, здійснюється з урахуванням  особливостей, встановлених Законом України “Про оренду державного та комунального майна”.
 4. За наявністю заяв про оренду майна від двох або більше фізичних чи юридичних осіб на один і той же об’єкт оренди (за умови відсутності серед поданих заяв, заяви  про оренду від бюджетної установи, організації), орендар визначається на конкурсних засадах.
 5. На конкурсних засадах також передаються в оренду на пільгових умовах об’єкти нерухомого майна, на які довгий час не було попиту, як на об’єкт оренди чи відчуження, які стали непридатні до використання та потребують значних затрат на їх утримання. Перелік таких об’єктів затверджує власник майна або уповноважений ним орган за поданням балансоутримувача або Відділу.
 6. Поза конкурсом в оренду передаються об’єкти комунальної власності (в тому числі окреме індивідуально визначене майно) в наступних випадках:
  • для виконавчих органів місцевого самоврядування, комунальних  підприємств, установ, організацій;
  • бюджетним організаціям;
  • для підприємств, яким передано на обслуговування житловий фонд комунальної власності територіальної громади м. Артемівська, стосовно площ, які використовуються ними виключно з метою обслуговування житлового фонду;
  • заявнику, який приймає на себе зобов’язання по погашенню заборгованості  з орендної плати;
  • суборендарю за його заявою та погодженням Орендаря при умові збереження спеціалізації об’єкту оренди;
  • члену сім’ї орендаря.
 7. Заяви з пропозиціями щодо оренди комунального майна реєструються  Відділом у книзі заяв на оренду комунального майна.
 8. Управління протягом 5 днів здійснює перевірку поданої заяви та наданих документів після чого починає підготовку проекту рішення виконкому про передачу майна комунальної власності територіальної громади м.Артемівська в оренду.
 9. В разі відмови в укладанні договору заявнику надається письмова мотивована відповідь.
 10. Відмова в укладанні договору оренди може бути оскаржена у встановленому законодавством порядку.

4.      Набуття права на оренду комунального майна на конкурсних засадах.

 1. Право на оренду комунального майна на конкурсних засадах здійснюється  шляхом проведення конкурсів на право укладання договорів оренди ЦМК підприємств та організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна (нежитлових приміщень, будівель, споруд), що є об’єктами комунальної власності  територіальної громади                     м. Артемівська.
 2. Конкурс проводиться при наявності заяв про оренду ЦМК (за умови відсутності   заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу  підприємства, його структурного підрозділу), або заяв про оренду нерухомого майна, в тому числі на пільгових умовах від двох або більше фізичних чи юридичних осіб.
 3. Конкурс на право укладання договору оренди об’єкта полягає у визначенні на конкурсних засадах Орендаря, який запропонував найкращі умови подальшого використання об’єкта або за рівних умов – найбільший розмір орендної плати.
 4. Конкурс проводиться за таких умов:
  • ефективність використання об’єкту оренди за цільовим призначенням;
  • пропозиції щодо збільшення розміру орендної плати у порівнянні з визначеною;
  • дотримання вимог експлуатації об’єкту, згідно законодавчо-нормативних актів з охорони праці,  в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм;
  • проведення капітального ремонту (реконструкції, модернізації) орендованих основних фондів (у разі необхідності);
  • збереження робочих місць та створення безпечних та нешкідливих умов праці;
  • належне утримання об’єктів соціально-культурного призначення, пам’ятників історії та культури.
 5. Організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу покладається на Відділ.
 6. Конкурс оголошується протягом 15 робочих днів з дня надходження другої заяви або прийняття рішення виконкому міської ради про затвердження  переліку об’єктів для передачі в оренду на пільгових умовах.
 7. Конкурс оголошується шляхом розміщення інформації в місцевих засобах масової інформації або на офіційному сайті Артемівської міської ради.
 8. Інформація про комунальне майно, яке підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах, повинна містити такі відомості:
  • назва об’єкту оренди та його місцезнаходження;
  • характеристика об’єкту оренди (кількісні, якісні показники тощо);
  • мінімальний розмір орендної плати, визначений методом аналогу;
  • фіксовані умови конкурсу щодо експлуатації об’єкту оренди;
  • адресу, номер телефону, години роботи організатора конкурсу;
  • кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;
  • час та місце ознайомлення з об’єктом оренди;
  • час та місце проведення конкурсу;
  • іншу необхідну інформацію.
 9. До участі у конкурсі допускаються фізичні та юридичні особи, які своєчасно подали заяву та документи, передбачені цим Положенням.
 10. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 5 робочих днів до дати проведення конкурсу.
 11. Конкурс проводиться у 20 денній термін з дня оголошення в місцевих засобах масової інформації про його проведення.
 12. Конкурс проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджується  розпорядженням міського голови.
 13. Комісію очолює голова - заступник міського голови, який за розподілом обов’язків курирує Управління. У голови комісії можуть бути заступники.

  До складу комісії входять представники Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради: відділу з управління комунальною власністю, відділу архітектури та містобудування, відділу земельних ресурсів, а також представники балансоутримувача об’єкту оренди, фінансового управління Артемівської міської ради, відділу торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Артемівської міської ради, Артемівської міжрайонної санітарно-епідеміологічної станції, депутат Артемівської міської ради (згідно до закріплення за територіями Артемівської міської ради). Конкурсна комісія в разі необхідності має право залучати до своєї роботи відповідних спеціалістів (за згодою їх керівників).

 14. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості членів конкурсної комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голос голови (у разі його відсутності – заступника голови) конкурсної комісії за умови рівного розподілу голосів членів комісії при визначенні переможця конкурсу є вирішальним.
 15. Конкурс розпочинає та веде голова  конкурсної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови.
 16. Головуючий у присутності учасників конкурсу оголошує засідання конкурсної комісії відкритим, оприлюднює порядок проведення конкурсу, та іншу необхідну інформацію.
 17. Пропозиції учасників конкурсу розголошуються всім присутнім. Після чого для обговорення пропозицій учасники конкурсу видаляються з місця засідання конкурсної комісії.
 18. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсною комісією шляхом відкритого голосування.
 19. Рішення конкурсної комісії оголошується головою комісії у присутності учасників конкурсу і може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством.
 20. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.
 21. Конкурс визначається таким, що не відбувся, у випадках:
  • участі у конкурсі  менш, ніж двох заявників;
  • наявності рішення судових органів про визнання недійсними результатів конкурсу;
  • відмови від укладення договору оренди переможця конкурсу або особи, яка запропонувала найкращі після переможця умови.
 22. У випадках присутності на конкурсі менш, ніж двох заявників, конкурс повторно не оголошується, договір укладається з особою, яка присутня на конкурсі, на умовах, викладених в пропозиціях учасника конкурсу, але не гірших, ніж були обумовлені при оголошенні конкурсу.
 23. У випадках, якщо на оренду об’єкта комунального майна, який здається на пільгових умовах, надійшла одна заява, договір укладається з заявником на умовах, викладених в пропозиціях заявника, але не гірших, ніж були обумовлені при оголошенні конкурсу.
 24. В інших випадках конкурс проводиться повторно за процедурою, визначеною цим Положенням.
 25. Після отримання протоколу про результати проведення конкурсу, Відділ  протягом одного місяця (з урахуванням дати проведення засідання виконкому міської ради) готує проект рішення про передачу об’єкта в оренду та вносить його на розгляд власника або уповноваженого ним органа.
 26. Відділ протягом 5 днів, з дня прийняття рішення власника або уповноваженого ним органа, подає до місцевих засобів масової інформації оголошення про результати проведеного конкурсу.

5. Укладення договору оренди.

 1. Відділ, на підставі поданих заяв, а в разі проведення конкурсу на оренду об`єкта комунального майна – на підставі протоколу конкурсної комісії, протягом одного місяця (з урахуванням дати проведення засідання виконкому міської ради) готує проект рішення власника або уповноваженого ним органу  про передачу майна комунальної власності територіальної громади м.Артемівська в оренду.
 2. На підставі позитивного рішення власника або уповноваженого ним органу Управлінням  укладається договір оренди комунального майна (додатки № 2, 3, 4 до цього Положення).
 3. Договір оренди повинен містити істотні умови, визначені Законом України “Про оренду державного та комунального майна”. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов’язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.
 4. Для укладення договору оренди Орендар зобов’язаний на протязі одного місяця з дня прийняття рішення власника або уповноваженого ним органу надати до Управління слідуючі документи:
  • експертну оцінку об’єкту оренди;
  • акт майнового страхування орендованого майна;
  • розрахунок орендної плати, здійснений балансоутримувачем;
  • копію платіжного документу про сплату авансового платежу в розмірі 3-х місячної орендної плати на рахунок балансоутримувача об’єкту оренди.
 5. При недотриманні строку подання документів без поважних причин рішення власника або уповноваженого ним органу  про дачу дозволу щодо укладення договору оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Артемівська підлягає скасуванню, про що в 10 денній строк письмово повідомляється заявник.
 6. Орендна плата за оренду комунального майна визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Артемівська, затвердженою власником або уповноваженим ним органом. Розмір орендної плати за користування комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу.
 7. Термін оренди визначається у договорі оренди і становить, як правило, один рік.
 8. Якщо законодавством, для виконання того чи іншого виду діяльності, передбачені інші строки, то за письмовою заявою Орендаря, строк дії встановлюється згідно нормативного документу.
 9. Спори, які виникають при укладанні договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.
 10. Передача об’єкту оренди здійснюється, відповідно до договору оренди, одночасно з укладенням договору оформлюється акт прийому-передачі об’єкта оренди, який підписується між балансоутримувачем і орендарем та затверджується  Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради.
 11. Акту прийому- передачі об’єкта оренди передує обслідування об’єкта, яке здійснює балансоутримувач , результати обслідування відображаються у акті прийому-передачі.  
 12. Орендар має переважне право на переукладення договору оренди за умови відсутності заборгованості по орендній платі, використання об’єкту за цільовим призначенням та виконання умов договору  на тих же умовах та на той же строк.
 13. В разі бажання змінити площу або спеціалізацію орендованого об’єкта Орендар повинен подати до Управління або до Єдиного дозвільного центру заяву встановленої форми для узгодження з Орендодавцем та перерахування орендної плати.
 14. Балансоутримувачи об’єктів оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Артемівська зобов’язані здійснювати розрахунок та бухгалтерський облік орендної плати та в термін до 10 числа щомісячно (та щоквартально до 10 числа місяця слідуючого за звітним) надавати звіт Управлінню муніципального розвитку Артемівської міської ради про нарахування та  надходження орендної плати у розрізі кожного Орендаря.
 15. Свідоцтва на право довгострокової оренди нежитлових приміщень (будівель, споруд) комунальної власності територіальної громади м.Артемівська, придбані Орендарями до прийняття цього рішення, діють до закінчення строку дії договорів  довгострокової оренди за умови виконання умов договорів.

6.      Суборенда.

 1. Орендар має право передавати в суборенду частину нерухомого майна (нежитлових приміщень, будівель, споруд) та інше окреме індивідуально визначене майно тільки за згодою власника або уповноваженого ним органу. Для чого необхідно подати до Управління заяву по формі, встановленій цим Положенням. При цьому строк надання об’єкту оренди в суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди, а площа, яка передається в суборенду, не повинна перевищувати:
  • для торгівельних або службових площ – не більше 30 % загальної площі об’єкту оренди;
  • для складських площ – не більше 50 % загальної складської площі об’єкту оренди.
 2. За здачу в суборенду орендної площі Орендар сплачує щомісячно Балансоутримувачу  кошти в розмірі:
  • 2-х неоподаткованих мінімумів доходів громадян при суборенді площі не більше 30 кв.м.;
  • 3-х неоподаткованих мінімумів доходів громадян при суборенді площі більше  30 кв.м.
 3. Не допускається передача в суборенду:
  • цілісних майнових комплексів;
  • майна, що надане в оренду бюджетним установам та майна, переданого на пільгових умовах.
 4. У місячний термін після дачі згоди на суборенду нежитлового приміщення  комунальної власності Орендатор повинен заключити договір суборенди  та надати його до Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради.
 5. Договір суборенди обов’язково повинен містить умови передачі та повернення майна, права та обов’язки суборендатора, термін дії  та істотні умови договору.

7.      Поліпшення комунального майна.

 1. Орендар здійснює поточний ремонт орендованого майна, утримує орендоване майно у безпечному стані і в порядку, передбаченому санітарними, протипожежними правилами експлуатації та нормативно законодавчими актами з охорони праці, особливу увагу звертаючи на оформлення фасаду та архітектурний облік будівлі, в якій знаходиться орендоване приміщення за рахунок власних коштів.
 2. Здійснення Орендарем капітального ремонту та реконструкції комунального майна проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства та підлягає обов’язковому погодженню з  власником або уповноваженим ним органом.
 3. Поліпшення орендованого майна, що можуть бути відокремлені без заподіяння йому шкоди, які здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, Орендар вправі залишити за собою.
 4. Вартість поліпшення стану орендованого майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, і які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.
 5. Питання використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно вирішуються відповідно до Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.
 6. Надання майна в оренду не припиняє право комунальної власності територіальної громади м. Артемівська.
 7. Орендодавець має право безперешкодного доступу до об’єкта оренди з метою перевірки ефективного використання майна комунальної власності та виконання Орендарем зобов’язань за договором оренди.
 8. При переході права власності на здане в оренду майно до іншого власника, договір оренди зберігає чинність для нового власника на тих же умовах і на той самий строк.

8.8. Порядок узгодження проведення невід'ємних поліпшень об'єкту оренди.

 1. Цей  Порядок  розроблений  з  метою  визначення  процедури надання    орендарю    згоди    орендодавця   (органу приватизації) комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна.
 2. Процедура  надання  орендарю  згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого  майна включає такі етапи:
  • подання заяви і пакета документів орендарем;
  • розгляд заяви і документації орендаря;
  • прийняття відповідного рішення.
 3. Невід'ємними поліпшенням  орендованого  майна  є   здійснені  Орендарем за час оренди заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого  майна  та  (або)  його  споживчих якостей,  відокремлення  яких  призведе до зменшення його ринкової вартості.
 4. Орендар має право почати здійснювати невід'ємні поліпшення об'єкту оренди тільки за наявності погодження з балансоутримувачем об’єкта оренди та Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради.
 5. Для погодження здійснення поліпшення об'єкту оренди (капітальний ремонт, реконструкція), Орендар надає до Єдиного дозвільного центру заяву встановленого зразка.  До заяви додаються матеріали:
  • клопотання балансоутримувача про доцільність здійснення поліпшень об'єкту оренди з описом передбачуваних поліпшень;
  • дефектний акт, затверджений балансоутримувачем;
  • проектно-кошторисну документацію на ремонтні роботи, погоджену з балансоутримувачем;
  • технічні умови на поліпшення орендованого майна, з зазначенням строків виконання робіт;
 6. З резолюцією міського голови,  заява та матеріали до неї направляються  в Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, яке розглядає заяву у 5 денний термін.
 7. За наслідками розгляду заяви балансоутримувачу та Орендарю Управлінням  надається письмова згода на проведення невід’ємних поліпшень майна або мотивована відмова.
 8. Згода на проведення  невід’ємних поліпшень майна (капітального ремонту реконструкції, модернізації, тощо) щодо орендованого комунального майна надається на підставі рішення власника або уповноваженого ним органу.
 9. Отримавши згоду виконкому міської ради (витяг з рішення) орендар повинен оформити дозвіл в установленому порядку (рішення виконкому з дозволом на проведення проектно – вишукувальних робіт з послідуючим затвердженням проекту реконструкції).
 10. Балансоутривувач зобов'язаний контролювати строки виконання робіт та їх   відповідність кошторисній та іншій документації.
 11. Після здійснення дозволених Орендарю невід’ємних поліпшень  Орендар надає інформацію балансоутримувачу та Орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій, підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.
 12. Акт виконаних робіт узгоджується між балансоутримувачем  і Орендатором та затверджується Орендодавцем.
 13. Поліпшення, що проведені Орендарем за погодженням Орендодавця та балансоутримувача об’єкту оренди, які неможливо відділити без спричинення шкоди об'єкту оренди, компенсуються Орендарю у випадках, передбачених договором оренди.
 14. В разі припинення або дострокового розірванні договору оренди поліпшення орендованого майна визнаються власністю Орендодавця і відшкодуванню не підлягають.
 15. Орендар який за дозволом Орендодавця здійснив невід’ємні поліпшення  майна комунальної власності територіальної громади м.Артемівська, має виключне право на приватизацію об’єкта оренди, у разі прийняття відповідного рішення шляхом викупу,    але не раніш ніж через рік після затвердження акту виконаних робіт.
 16. Оцінка орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації здійснюється на підставі наказу Фонду державного майна  України 27.02.2004  N 377.

Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально