Рубрики

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 57 гостей.

Баннер Донецкой торгово-промышленной палаты

Розроблення інструкцій з охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях

Переглядів: 112
26.03.2024 - 13:45

Інструкції з охорони праці є важливим нормативно-правовим актом підприємства, який регламентує безпечне виконання робіт та поведінку працівників. Виконання вимог інструкцій з охорони праці є обов’язковою вимогою, закріпленою ст. 14 Закону України «Про охорону праці». 

Коли потрібно розробляти інструкції з охорони праці? 
На кожному підприємстві, незалежно від форми власності та виду економічної діяльності, якщо використовується наймана праця, тобто коли є хоча б один працівник, має бути розроблено інструкції з охорони праці, згідно штатного розпису, за професіями та видами робіт. 
Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою він забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці. 
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. 
Відповідно до ст.14. Закону України «Про охорону праці», працівник зобов'язаний знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. 
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці», працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, правилам поведінки у разі виникнення аварії, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. 
Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. 
Регламентує розробку, введення в дію та перегляд інструкцій з охорони праці Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98). Вимоги Положення поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. 

Як організувати розробку інструкцій з охорони праці? 
Для організації розробки інструкцій з охорони праці роботодавець видає відповідний наказ, у якому визначає відповідальних осіб та терміни розробки, узгодження та введення в дію, а також призначає відповідального за методичне керівництво розробкою інструкцій. 
Спеціаліст з охорони праці за участю керівників підрозділів та служб розробляє перелік інструкцій з охорони праці, який надається на затвердження роботодавцю. 
Необхідні інструкції розробляються безпосередніми керівниками робіт (начальниками виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших підрозділів підприємства), які є відповідальними за своєчасне їх виконання». 
Здійснення систематичного контролю за своєчасним розробленням нових і відповідністю діючих інструкцій вимогам законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, надання відповідної методичної допомоги розробникам та організація забезпечення їх текстами нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів та інших нормативно-технічних та організаційно-методичних документів з охорони праці покладаються роботодавцем на службу охорони праці підприємства. 

Яку інформацію має містити інструкція з охорони праці? 
На початку роботи над розробкою інструкції потрібно визначити: 
• вимоги до віку та статі працівника (якщо є обмеження за законом на використання праці жінок чи неповнолітніх); 
• вимоги до освіти та підготовки працівника, відповідно Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників; 
• підпорядкованість працівника (безпосередньо та в оперативному порядку); 
• постійне та/або тимчасові робочі місця працівника; 
• перелік робіт, які виконує працівник, які з них є роботами з підвищеною небезпекою; 
• на якому обладнанні працює працівник; 
• який інструмент, пристрої використовує працівник під час роботи; 
• які шкідливі та небезпечні чинники впливають на працівника (визначається за матеріалами атестації робочого місця за умовами праці та оцінки ризиків); 
• які засоби колективного та індивідуального захисту мають бути на робочому місці для захисту від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 
• які відхилення від нормальної роботи обладнання, нормального технологічного процесу, аварійні ситуації можливі; 
• які нещасні випадки та професійні захворювання найбільш імовірні під час виконання робіт за цією професією або цими видами робіт. 
У нагоді стануть наступні документи: 
• Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) (за 
посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0779-17#Text) ; 
• Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві (НПАОП 0.00-6.03-93); 
• Національний стандарт України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (ДСТУ 4163-2020); 
• настанови з експлуатації, паспорти, стандарти на інструменти, прилади, обладнання, засоби захисту; 
• галузеві правила охорони праці; 
• правила охорони праці за видами робіт (на висоті, з інструментами і пристроями тощо); 
• типові інструкції за професіями та видами робіт. 
Текст інструкції має бути викладено максимально просто, зрозуміло, повно і вичерпно, щоб працівник мав чітке уявлення про безпечні методи роботи. В інструкціях зазначаються загальні положення щодо охорони праці, організаційні та технічні вимоги безпеки, які визначаються на основі: 
• законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, правил, інших нормативних та організаційно-методичних документів з охорони праці; 
•  наявних і ймовірних небезпек, шкідливих виробничих факторів, які потенційно можуть призвести до травмування, погіршення стану здоров’я чи смерті людини під час трудової діяльності, завдати шкоди майну або навколишньому середовищу, визначення заходів та засобів захисту від них; 
• аналізу документів з охорони праці стосовно відповідного виробництва, професії (виду робіт); 
• характеристики робіт, що виконуються працівником конкретної професії відповідно до її кваліфікаційної характеристики; 
• вимог безпеки до технологічного процесу, виробничого устаткування, інструментів і пристроїв, що застосовуються під час виконання відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації і в технологічному регламенті; 
• аналізу обставин і причин найбільш ймовірних аварійних ситуацій, нещасних випадків і професійних захворювань, характерних для конкретної професії (виду робіт); 
• вивчення успішного досвіду організації безпечної праці та виконання відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів і прийомів їх виконання». 

Розділи, з яких повинна складатися інструкці: 
• Загальні положення; 
• Вимоги безпеки перед початком роботи; 
• Вимоги безпеки під час роботи; 
• Вимоги безпеки по закінченні роботи; 
• Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
 
Як увести в дію інструкцію з охорони праці? 
Інструкції з охорони праці має бути розроблено та введено в дію до початку виконання робіт або до введення в дію нового обладнання, приладів тощо. 
Інструкцію з охорони праці підписує особа, яка її розробила (зазвичай, це безпосередній керівник), узгоджує з кадровою, юридичною службами та службою охорони праці (порядок узгодження визначає роботодавець). Після цього інструкція вводиться в дію наказом керівника підприємства. Після цього інструкцію тиражують у потрібній кількості, реєструють у Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці, видають керівникам структурних підрозділів під підпис у Журналі обліку видачі інструкцій. 
Безпосередні керівники проводять позаплановий інструктаж за введеними в дію інструкціями з подальшою перевіркою знань. Інструктаж реєструють у Журналі реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочому місці. Організація вивчення інструкцій працівниками забезпечується роботодавцем згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15. 
Примірники інструкцій розташовують у доступному для працівників місці, витяги з інструкцій можна розмістити у вигляді пам’яток у зоні виконання робіт, біля обладнання. 
Інструкція набуває чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачено наказом роботодавця. 
У кожного керівника структурного підрозділу (служби) підприємства має бути комплект примірників інструкцій, потрібних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем. 
Повний комплект інструкцій зберігається у паперовому вигляді або на електронних носіях у доступному для працівників місці, визначеному роботодавцем з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними. 
Примірниками інструкцій роботодавець забезпечує працівників і керівників структурних підрозділів (служб) безкоштовно. 

Перегляд інструкцій з охорони праці. 
Планово інструкції потрібно переглядати та оновлювати: 
• для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі – не рідше ніж один раз на три роки
• для всіх інших робіт – не рідше ніж один раз на п’ять років
Позаплановий перегляд інструкцій відбувається в разі змін у законодавстві, настання нещасного випадку (якщо є така потреба), змін умов праці та ін. 
Служба охорони праці підприємства має контролювати актуальність інструкцій, їх відповідність чинному законодавству та здійснювати методичну допомогу під час розробки та перегляду інструкцій з охорони праці. 
Джерело: https://ohoronapraci.kiev.ua/article/news/rozroblenna-instrukcij-z-ohoro... na-pidpriemstvah.